۞ امام حسين (ع) فرمود :
گروهى خدا را از روى ميل به بهشت عبادت مى‏كنند، كه اين عبادت تجارت‏ كنندگان است و گروهى خدا را از ترس دوزخ مى‏پرستند و اين عبادت بردگان است، و گروهى خدا را به سبب شايستگى مى‏پرستند، و اين عبادت آزادگان است كه برترين عبادت است

خانه تاریخی سید غلامحسین ترابی

خانه تاریخی سید غلامحسین ترابی تست خانه تاریخی سید غلامحسین ترابی خانه تاریخی سید غلامحسین ترابی تست خانه تاریخی سید غلامحسین ترابیخانه تاریخی سید غلامحسین ترابی تست خانه تاریخی سید غلامحسین ترابیخانه تاریخی سید غلامحسین ترابی تست خانه تاریخی سید غلامحسین ترابیخانه تاریخی سید غلامحسین ترابی تست خانه تاریخی سید غلامحسین ترابیخانه تاریخی سید غلامحسین ترابی تست خانه تاریخی سید غلامحسین ترابیخانه تاریخی سید غلامحسین ترابی تست خانه تاریخی سید غلامحسین ترابیخانه تاریخی سید غلامحسین ترابی تست خانه تاریخی سید غلامحسین ترابیخانه تاریخی سید غلامحسین ترابی تست خانه تاریخی سید غلامحسین ترابیخانه تاریخی سید غلامحسین ترابی تست خانه تاریخی سید غلامحسین ترابیخانه تاریخی سید غلامحسین ترابی تست خانه تاریخی سید غلامحسین ترابی