۞ امام حسين (ع) فرمود :
گروهى خدا را از روى ميل به بهشت عبادت مى‏كنند، كه اين عبادت تجارت‏ كنندگان است و گروهى خدا را از ترس دوزخ مى‏پرستند و اين عبادت بردگان است، و گروهى خدا را به سبب شايستگى مى‏پرستند، و اين عبادت آزادگان است كه برترين عبادت است

بیمارستان ها

لیست بیمارستان های شهرستان زنگی آباد به شرح زیر می باشد :

نام مرکزتلفنآدرسفکستوضیحات
مرکز شماره الف۲۲۲۲۲خیابان طباطبائی پلاک ۹۴۴۴۴تست توضیحات
مذکر شماره ب۵۵۵۵خیابان مطهری ۴ پلاک ۶۸۸۸۸تست توضیحات